Thursday, 17 December 2009

Dakotsu

am bàs mu dheireadh thall 's a-bhos -
boladh nan cungaidh-leigheis
beag air bheag a' fannadh às

No comments:

Post a Comment