Tuesday, 1 June 2010

Kyorai

balaich an iasgaich air falbh
's an cladach air fad falamh -
tonn-a'-chladaich

No comments:

Post a Comment