Thursday, 20 October 2011

cho rèidh ‘s am feasgar a’ dol às
is a’ ghealach àrd os cionn a’ chaolais
eadar solas an taighe ‘s an taigh-solais

No comments:

Post a Comment