Wednesday, 18 January 2012

Bidh mi ri laighe
Gu ruig' eadradh-na-maidne
'S ag èisteachd ri balaich na h-aibhne
'S iad ag iomradh air Allt na Bèiste.

(Yakamochi)

No comments:

Post a Comment