Friday, 6 July 2012


sa choille-challtainn
          cùl rinn sa Chèitean,
                   cat-cinn, caitean