Tuesday, 30 November 2010

Issa

bheil fios agad fhèin
gu bheil am foghar air tighinn,
a dhealain-dè sa chluain?

Sunday, 28 November 2010

Buson

nuair a nì an tuagh gearradh,
clisgeadh mun fhàileadh chùbhraidh -
coilltean sa gheamhradh
Basho

bliadhn’ eile air teireachdainn –
currac fhathast air mo cheann
is cuarain air mo chasan

Saturday, 27 November 2010

Issa

fiù ‘s còinneach a’ mhullaich
fo bhlàth
‘s an dèidh sin a’ sgapadh

Friday, 26 November 2010

Buson

sa ghaoith a' seacadh nan craobh,
a' tuisleadh a chlisgeadh -
an t-each a' dol dhachaigh

Thursday, 25 November 2010

Basho

oidhche – gu slaodach
an solas na gealaich, cnuimh
a’ cladhach ann an cnò-gheamnnaidh

Tuesday, 23 November 2010

Issa

an clachan san aonach
a’ coimhead falamh –
craobhan an t-samhraidh
Buson

na th' air mo bheulaibh
a' mùthadh na shealladh bhon àm a dh'fhalbh -
fras anns a' gheamhradh!

Sunday, 21 November 2010

Basho

an t-earrach,
cnoc gun ainm, ceathach
na maidne ga chòmhdach

Saturday, 20 November 2010

Issa

deutzia fo bhlàth –
clann a’ cluich
air tòrradh

Friday, 19 November 2010

Buson

sàmhach ann an achadh
le craobhan-daraich
gealach a' gheamhraidh

Thursday, 18 November 2010

Basho

air meanglan gun duilleach air
priachan-dubh air an spàrr
beul na h-oidhche san fhoghar

Tuesday, 16 November 2010

Issa

a-staigh na mo dhoire,
‘s ann a tha iad a-mach à ùine –
cuileagan-teine
gu h-ìseal anns an fhaoilinn,
bodachan ris an fheamainn,
fliuch, salach fhèin

Sunday, 14 November 2010

Buson

do mo shùilean tha e aoibhinn -
gaoithrean mo leannain,
geal fhèin
Basho

feur as t-samhradh –
fuighleach
aisling nan laoch

Saturday, 13 November 2010

Issa

gaoth mun t-sliabh -
taigh bho thaigh
le brataichean an t-samhraidh

Thursday, 11 November 2010

Buson

far an coinnich na h-aibhnichean,
chanadh tu gun robh sàmhchair ann -
an t-uisge glan
Basho

fealla-dhà dha-rìribh!
thèid e na shneachd' theagamh –
uisg' a' gheamhraidh

Wednesday, 10 November 2010

Issa

seilcheagan,
mean air mhean
a’ dìreadh Blàbheinn

Tuesday, 9 November 2010

Buson

a' treabhadh achaidh!
ged nach d'rinn na neòil carachadh,
tha iad air falbh

Sunday, 7 November 2010

Basho

air mo chlaoidheadh,
chaidh mi a lorg taigh-seinns’ air an tuath
is fhuair mi wisteria fo bhlàth
Issa

kimono ‘n t-samhraidh
ga chur umam agam – cho luath
‘s a dh’fhàs e preasach!

Saturday, 6 November 2010

Buson

feur ann an ceathach
is uisg' a' siubhal gu sàmhach,
an là ri fannachadh

Friday, 5 November 2010

Basho

fear-siubhail bog bàthte:
lurach mar an ceudna san uisge -
seamair-Mhoire

Thursday, 4 November 2010

Issa

gealach air a’ chuan –
e fhèin fon ghaoithrean
fo chadal-suain

Wednesday, 3 November 2010

Buson

thàinig an lòn 's an abhainn
còmhla mar aon
ann an uisg' a' chèitein

Tuesday, 2 November 2010

Basho

fon aon mhullach
luchd-suirghe cuideachd nan sìneadh -
seamair-Mhoire 's a' ghealach

Monday, 1 November 2010

Issa

na sgairbh a’ spleuchdadh
orra gu cruaidh –
iasgairean sgarbh