Monday, 28 February 2011

Issa

ann an uisge ‘n earraich,
nighean rìomhach
ri mèaranaich
Abhainn Afaraig

Mac-nan-creag a’ freagairt na cheòl-dùthchais air feadh a’ ghlinne:
Slat à coille; fiadh à fireach; breac à linne.

rocksonecho responding as native music through the glen:
shaftyardrod from the wood; landlordmeatdeer from the barrendogmountain; speckledbadgerwolfsalmontrout from the waterfallpoolabysssound

Sunday, 27 February 2011

Loch Beinn a’ Mheadhain

An lùib nan duilleagan-bàthte mun lochan, spàg-ri-tòin
Is air eilean beag air bhog leis fhèin mun chladach, bog-an-lòin

among the drownedwaterlilyleaves by the lochan, anarsefoldclawlittlegrebe and on a wee island bogsoftfloating on its own by the channelplainbeach, a softbogfloatpondsnipesandpiper

Saturday, 26 February 2011

a’ coimhead mun cuairt air tòrradh,
na craobhan ‘s na cabair nan aon chnàimhneach
is tuinn is trabhach a’ bualadh ri tràigh

Thursday, 24 February 2011

Easan nam Measan

Fon chaorann, critheann ‘s giuthas nan cailleach air leitir a tha cas,
Làn de dh’fheusag-bodaich eadar gorm liath 's glas

under the rowan, poplaraspen and grannypine on a suddentwistedsteep countrysideslopeshore full of oldmansbeards bothbetween greyblueandbluegrey

Wednesday, 23 February 2011

Giùthsachan

An taigh-mòr a thog an t-uachdaran uair na làraich fo chèo
‘S an crann mòr Douglas a chuir e gu h-àrd ag èirigh bhon talamh na bheò

the bigmansionhouse the landlordsuperior carryawayrousebuilt a habitationruinsite in milkfog
and the big Douglas ploughmasttree he sowsnowfallput up rising from the countrysoilland cattlequickalive
Buson

nuair a nì an tuagh gearradh,
clisgeadh mun fhàileadh chùbhraidh -
coilltean sa gheamhradh

Monday, 21 February 2011

madainn Didòmhnaich toiseach an earraich,
duslach is dìosgan sna clàran fon leabaidh
's leabhar-latha nach do dh'fhosgail sinn a-riamh

Sunday, 20 February 2011

gug-gùg? cuthag a' gaoirsinn
ro dheireadh a' Ghearrain? ist, amadain,
's e cailleach-mhaidne th' ann!
Basho

am foghar a’ fàs domhainn –
coimhearsnach bun-na-h-ursainn,
saoil dè ‘n saoghal a th’ aige fhèin?

Saturday, 19 February 2011

Issa

an snagan-daraich
fhathast a’ slacadaich
is a’ ghrian ri teàrnadh

Friday, 18 February 2011

nach truagh - na faighnich - mar a thachair:
an dàrna latha beò na chlachair
is am fear eile beò air èiginn sa mhachair

Thursday, 17 February 2011

Buson

feòrag ag itealaich
a' sluigeadh eun beag bìogach -
an t-achadh air seacadh

Wednesday, 16 February 2011

anns an taigh-fhailcidh 's mi sealltainn
a-muigh air an uinneig anns a' mhadainn -
ealltainn

Monday, 14 February 2011

Basho

goirid fhèin:
boillsgeadh bhlàth ‘m bàrr nan crann
agus a’ ghealach ann

Sunday, 13 February 2011

ann an srath, clachan falamh
ach fàrdach aig dithis bhodach -
smùid agus fraoch

Saturday, 12 February 2011

Issa

an leanabh air a thàladh,
bidh i nigheadh aodaich,
gealach as t-samhradh

Friday, 11 February 2011

lost in a whiteout, then the last
of the light, then blackout -
Nunavut

Wednesday, 9 February 2011

Buson

sa ghaoith a' seacadh nan craobh,
a' tuisleadh a chlisgeadh -
an t-each a' dol dhachaigh
Basho

fèill-nam-marbh,
an-diugh cuideachd tha deatach
bhon ionad-losgaidh

Tuesday, 8 February 2011

here! could that be ceòl-mòr
over from Lake Manasarovar i hear?
or just a gull? or a sandpiper?

Sunday, 6 February 2011

Issa

mo thaigh ‘s mo thàmh –
am badeigin air cùlaibh
an t-sneachd’ air a chàrnadh
anns an sgàthan, m' fhaileas,
aonaranachd, sgìths,
an aois, BaByliss

Saturday, 5 February 2011

Joso

moddeyen oaldey
keayney my cheilley
syn oie shoh lane shniaghtey

Friday, 4 February 2011bruthainn eagallach,
m' inntinn 's i na tuainealaich
ag èisteachd ris an tàirneanaich


chiass atchimagh,
yn aigney aym, currit magh,
geaishtaght rish yn tarrnagh

Thursday, 3 February 2011

san tràigh-mhaorach bho mhoch
is an uair sin aig an taigh -
faochadh

Tuesday, 1 February 2011

Gekkyo

bidh 'n ceileiriche
ri seinn san oidhche
's a ghuth maidin' aige

giolcann an ceolaire
san oiche
is a ghuth maidne aige

yn arranayeder goiall arrane
ayns an oie
lesh goo y voghree
Buson

na th' air mo bheulaibh
a' mùthadh na shealladh bhon àm a dh'fhalbh -
fras anns a' gheamhradh!