Sunday, 20 February 2011

Basho

am foghar a’ fàs domhainn –
coimhearsnach bun-na-h-ursainn,
saoil dè ‘n saoghal a th’ aige fhèin?

No comments:

Post a Comment