Wednesday, 30 March 2011

leis fhèin air suidheachan-nan-caraidean,
balachan ri lòn
‘s faoileag ri gliagail os a chionn
Lingua Gadelica: Gradam

Tha ‘n rud a bhí dol eadarainn
Fós ag imeacht
Agus an cànan
Ina gcuirim
I gcéill é, mar as àbhaist,

Chun na h-ìre
‘S gu bheil a’ chiste
Mar a bhfuil sé na luí
Faoi ghradam
Ris i gcónaí.

Tuesday, 29 March 2011

Lingua Gadelica: Glaodh

Glao san t-seòmar thall,
An ceann mar a bhfuil
An sgal-creige,

Cha thog mi e.
Gráin agam ar mo ghuth féin
‘S mi ri bruidhinn tro m’ fhiaclan-fuadain.

Monday, 28 March 2011

Lingua Gadelica: Feasgar Didòmhnaich

Ged nach b’ ionann saol dúinn
Sna làithean ud a bh’ ann,
Fós féin, féach feasgar Didòmhnaich
Tì chailleach bhéal an dorais,
Gun ghuth bho dhuine sam bith,
Na dallóga ‘s iad air an dúnadh
Leis an ghrian a chonneáil amach
Leis nach biodh ár scáth féin
A’ cur oirnn a’ tighinn air ais
As an sgàilean dubh ‘s bàn sin.

Sunday, 27 March 2011

Lingua Gadelica: Cuid na hOíche

Cuid na hoíche, thart
Ar an mbord cruinn:

Abair gu bheil an tost
A tha ‘n seo a’ freagairt orm –

Nach fuath liom fuaim
Guth mo chuideachd fhèin.
Lingua Gadelica: Creach

Ri linn a’ ghalair crúb is béil
A thàinig aniar aduaidh le gairid
A-mach às an adhar oirnn, chan é
An nì a bu mhios’ amuigh
Gun do sgriosadh is gur cailleadh spré
Linn, ged a cailleadh, m’ eudail,

Ach go ndeach in éag
Ar a dhroim sin sliochd-fala,
Mo chreach shaolta,
Den chrodh Ghàidhealach
Air an tàinig sinn beò mar threud
Gun chaochladh ón dara ceud déag.

Saturday, 26 March 2011

Lingua Gadelica: Corpus Callascum

A’ falbh ‘s a’ tighinn
Idir an dá cheann,
Chan e rud mór a th' ann idir –

An t-aiseag a bheir mi fhìn
Turas in aghaidh na bliana
Tarsainn air Sruth na Maoile

Nó taobh liom féin
Ri beul an latha
Nam sheasamh ar theanga talún

San Áit Thiar
No ‘n Inse Ghall no 'n Earra-Ghàidheal
Ri droichead thar na Farraige Móire,

Mi gam threòrachadh
Abhaile leis a’ ghealaich
Agus le Cruithne

‘S gun ann ach clachan
Air a’ cheann thall
Nó fiú droichead na sróine.

Friday, 25 March 2011

Lingua Gadelica: Ceann-gnothaich

Níor thug duine ‘n aire
Dó san am ach tha fios
Gun robh uisce faoi thalamh
De chineál ar choreigin
A’ dol ar siúl aige
Nuair a ghlan e mar sin leis
Air ceann-gnothaich
Air choreigin siar don bhaile
‘S fios aige glan fhèin
Gurb é sin am feasgar céanna
Sam biodh iad a’ dùnadh uile
Dìreach an dèidh meadhan-latha.

Wednesday, 23 March 2011

Lingua Gadelica: Caitheamh

Nach bu thruagh
Mar nár chuir mé in iúl dhut a-riamh
Mar a bha tú féin mar laoch
Ar leam agus càch eile
‘S iad air shiúl sa bhlàr

Ar ais ann am fàrdach a' bhodaich
In aireaglán cúil id aonar,
Na solais air am mùchadh
Is trom air do chridhe
‘S tú a’ strì leis an gcaitheamh.
Lingua Gadelica: Brath

Díreach le tabhairt le fios
Gu bheil mi air an t-slighe
‘S a’ teachd air ais
Ó mo thuras,
Mo bhreacan as baile
Leam fhìn ann am baile
M’àraich is mo dhúchais
Thall san eilean eile.


Ps - facal eile air "Scottish-Gaelic-specific" logorrhea: Dwelly belly

Tuesday, 22 March 2011

Lingua Gadelica: Air Turas nam Bàrd

Roimh an mbeart
A liúann muinntir na h-Èireann
Mar bhrosnachadh-catha: Abair amhrán!

Agus an casadh thart
Liúann muintir na hAlban
Mar gháir mholta: Abair amhran!

Monday, 21 March 2011

Lingua Gadelica: Aisling

Seall sin anois!
Bíodh is nach biodh ann ach an dallanach,
D’éirigh liom i ndeireadh na dála
Aisling a chealgadh na mo leaba
‘S abair gun robh e na thoileachadh
A bhith a’ bualadh craicinn fad na h-oidhche.

‘S air mo dhùsgadh leis an scarthanach
Agus fuadach croí a’ cur orm
Agus mo bhéal cho tioram -
Gun tighinn air an aithreachas -
Súil dar thug mé ‘n dàrna taobh
Cha robh tásc ná sgeul oirre.

Sunday, 20 March 2011

Lingua Gadelica

thar m' eòlais a-mach is amach i dtír i gcéin,
a' bruidhinn leam air an mbealach liom féin
an teanga/cainnt nach dtuigeann ach na héin

Saturday, 19 March 2011

Basho

fuaim clocha sneachta-
mé fós mar a bhí cheana
díreach i mo dhair aosta

Friday, 18 March 2011

an tuar ud nach buan
's a thionndaidheas ri ùine 'n uair sin -
uaine nan uan

Thursday, 17 March 2011

madainn Latha Phàdraig cho ciùin,
ionndrainn agam air na làithean a bh' ann
's air na cuileagan-meanbh' fhèin

Tuesday, 15 March 2011

Issa

air uaigneas anns a’ gheamhradh,
ag èisteachd anns an fhionnairidh
ris an uisge mun aonach
Buson

thar nan soithichean
fuaim ceum nan rodan -
am fuachd a th' ann!

Monday, 14 March 2011

crogain air an càrnadh suas
ri dorsan-cùil ann an Laoras
anns a' mhadainn - Tennent's

Sunday, 13 March 2011

Basho

a bheil na h-aodannan fo bhlàth ud
gad fhàgail diùid? -
gealach na smùid

Thursday, 10 March 2011

Issa

uidh air n-uidh,
suas a’ bheinn as t-samhradh –
gun fhiost’ an tabh

Wednesday, 9 March 2011

Buson

abair gealach -
tha 'm meirleach
a' stad gus òran a ràdh

Tuesday, 8 March 2011

Basho

uisge ceathaich,
là geal a th’ ann an-diugh
ged a tha Blàbheinn às an t-sealladh
ann am fearann-feuraich, fàs is falamh
fad' air falbh ann an Cataibh,
fhathast a' cinneachadh, teang'-ùrach

Sunday, 6 March 2011

Issa

bailc as t-samhradh –
nochd an t-each,
nochd am marcach
Buson

feur a' seargadh,
teachdaire-sionnaich
a' gabhail seachad gu luath

Friday, 4 March 2011

Basho

aonaranachd a’ gheamhraidh –
an saoghal 's gun aige ach aon dath,
an fhuaim aig a’ ghaoith

Thursday, 3 March 2011

Issa

air mhaireann air èiginn,
an dithis againn,
mi fhìn ‘s an cadalan

Wednesday, 2 March 2011

Buson

aig dol-fodha-na-grèine,
losgadh air a' choileach-choille
làimh ri fuaran an t-slèibhe

Tuesday, 1 March 2011

Basho

air a’ bhàthaich,
uisge cruaidh geamhraidh,
gairm aig coileach