Sunday, 31 January 2010

Kyoruku

na raointean air fad air an seargadh;
chan eil dad a' gobadh a-mach
ach sgrugaill nan corra-sgreuch
san fheannaig a chaidh bàn,
caora leatha fhèin
a’ cagnadh nan caisearbhan

Saturday, 30 January 2010

Kyorai

mo chreach! solas
cuileag-an-t-sionnachain a' dol às
na mo bhois

Friday, 29 January 2010

eileanach am beul na fairge -
ri ruith a-mach thar an dà bhile,
curach-àile cainnte

Thursday, 28 January 2010

Koyo

toiseach a' gheamhraidh;
m' fheusag dìreach air lomadh;
abair coltas fireannaich!

Tuesday, 26 January 2010

agus an samhradh air nochdadh,
uimhir a mheanglain mun taigh
‘s nach lèir dhomh sgàth
Kobayashi

tha i air an leanabh a chur dhan leabaidh
's a-nis tha i nigheadh an aodaich -
gealach an t-samhraidh

Sunday, 24 January 2010

corra-ghritheach ri taobh a’ chladaich
a’ feitheamh
‘s an làn a’ lìonadh
Kizan

sgòthan a' sgapadh:
sealladh de nèamh
ann an soillse na gealaich

Saturday, 23 January 2010

cluaran
a’ togail ceann
san fhàsach ri taobh rathad-iarainn

Friday, 22 January 2010

Kisei

bho rugadh mi, bha e nam dhàn
am bàs fhaighinn
agus mar sin...

Thursday, 21 January 2010

luachair is connlach
am bruach Loch nan Uamh –
brat-ùrnaigh

Wednesday, 20 January 2010

Kikaku

sin dìol-dèirc a’ falbh
‘s nèamh agus talamh
uime mar aodach an t-samhraidh

Tuesday, 19 January 2010

anns a’ mhadainn
ball-dubh mun a’ mheanglan
san do neadaich a’ chuileag-mheasan

Monday, 18 January 2010

Kijo

uisge 'n earraich -
an e th' ann dheth
taibhse nan clach?

Sunday, 17 January 2010

cèilidh taigh Iain Dhòmhnaill,
ag èisteachd a sgeòil
còmhla mun chiste-chaoil

Saturday, 16 January 2010

Kigin

dh' amhairc mi air
a' ghealaich gun sgur,
chan ann uair, chan ann dà uair

Friday, 15 January 2010

madainn –
sneachd’ air cluigein-bhiathaidh nan eun
an crochadh ris a’ challtainn

Thursday, 14 January 2010

Keiro Ishikawa

tha e cho fuar sin
gun d'rinn mi lachan;
rinn is mo bhean

Wednesday, 13 January 2010

fionnan-feòir am falach
a’ suathadh anns an fheur fhliuch –
abair sleamhnaidh!

Tuesday, 12 January 2010

Kamakura

's e ceò a tha sa ghaol
mar dhuslach nan reul
ach ceò ‘n dèidh a h-uile càil

Sunday, 10 January 2010

uair gharbh –
na critheannan dìreach,
na lòchrain mun t-sràid a’ luasgadh
Kafu

ma th' agam ri caochladh,
leig leam falbh
mus tig an geamhradh

Saturday, 9 January 2010

speur buidhe
madainn Là na Nollaige –
falaisg àile

Friday, 8 January 2010

Ishu

dìreach bachall nan eilthireach
a' dol thar an aonaich
as t-samhradh

Thursday, 7 January 2010

a’ dèanamh bàrdachd -
an dubh a' dol an lughad,
a' mhuir a' dol am meud

Wednesday, 6 January 2010

Hoshino

speur àlainn
nan gèadh 's iad a' teireachdainn
dìreach tiotan

Tuesday, 5 January 2010

ghlan i air falbh -
lòn air fhàgail air a' bhealach
agus a' ghrian a' deàrrsadh

Monday, 4 January 2010

Hosha

ròcas air an spiris
anns a' gheamhradh am preas -
cho fada 's a thàinig mi air mo thuras!