Monday, 16 April 2012

bog braonach mar is dual ar maidin,
préachán anuas ón gcrann
is muid ag siúl beirt ar an mbán

Tuesday, 10 April 2012

dol-fodha-na-grèine ‘s an t-sìorraidheachd
air cuairt ghoirid
os cionn Beinn a’ Bhràghad

Saturday, 7 April 2012

Dihaoin’ a’ Cheusta leam aig baile,
mo ghaol air taobh thall na Maoile
‘s na taighean-seinnse dùinte


ann an dachaigh nan sean anns a' Ghearastan,
duineachan ris an uinneig a’ sealltainn
a-mach air a’ bhearradh os a chionn