Wednesday, 29 December 2010

Nollaig is a' chlann air èirigh
's a' sireadh na dh'fhàg am bodach -
gormanaich
a chlisgeadh, cearc-fhraoich
ar èirigh 's a' falbh cho luath
's cho dlùth ris an talamh
Basho

a’ ghealach làn,
mi ri siubhal mun lòn –
tha càil an latha air tighinn

Tuesday, 28 December 2010

Issa

na bèisteagan air an taobh a-muigh
cuideachd ri borbhanaich –
taigh ‘n lùib nan craobh

Monday, 27 December 2010

a monk on the hill
chants his beads; yon moon is full
on the Sound of Mull

Sunday, 26 December 2010

Buson

dath 's fàileadh
riochd a chunnacas a' falbh -
fàgail an earraich

Saturday, 25 December 2010

Basho

toiseach na Sultaine –
raon, fairge,
aon uaine

Friday, 24 December 2010

Issa

dealan-dè ‘s tarbh-nathrach
air an sèideadh air falbh –
mial-bramadaich

Thursday, 23 December 2010

Buson

an-dè air tighinn gu crìch,
an-diugh a-rithist bidh crìochnachadh -
an t-earrach a' falbh

Wednesday, 22 December 2010

Basho

a’ fàgail soraidh,
le grèim agam air connlach
mar thaic dhomh

Tuesday, 21 December 2010

Issa

daoine falbh,
deich mìle lòchran a’ bàsachadh –
langananaich nam fiadh

Monday, 20 December 2010

Buson

an t-aodach cùbhraidh
fhathast gun a bhith air a chur air falbh -
beul na h-oidhche san earrach

Sunday, 19 December 2010

71/72 was it? - all I remember
of that particular November
is Chris Garland and Steve Kember

Saturday, 18 December 2010

a man like Bertolt Brecht
falls on the street in Dunecht -
it's a sair fecht

Friday, 17 December 2010

Basho

aghaidh nam bodach
a tha cho measail air an deoch –
dealanach

Thursday, 16 December 2010

Issa

suas an sruth, baile,
dìreach fad ùine,
cleasan-teine

Tuesday, 14 December 2010

Buson

thar nan soithichean
fuaim ceum nan rodan -
am fuachd a th' ann!

Monday, 13 December 2010

an aon cheòl air cùl an taighe -
cailleach-oidhche sa choille
's coileach-gaoithe ri càil na maidne

Sunday, 12 December 2010

Basho

cnap-gaoithe sa gheamhradh –
gruaidhean air an at gu cràiteach,
aodann fireannaich
Issa

taigh mo leannain,
air a chùl raon
làn de dhìtheanan

Saturday, 11 December 2010

Buson

abair gealach -
tha 'm meirleach
a' stad gus òran a ràdh

Friday, 10 December 2010

Seòladh
(Liu Xiaobo)

Mus tèid sibh don taigh chaol,
Feuch an sgrìobh sibh dham ionnsaigh
Le ur luath,
Feuch am fàg sibh
Ur seòladh
Anns an t-saoghal ìseal.

Thursday, 9 December 2010

Basho

iasgach nan sgarbh:
abair suathadh,
abair dòrainneach
Issa

luchd-siubhail air an slighe
‘s èirigh na grèine –
saoghal driùchd na maidine

Wednesday, 8 December 2010

Buson

mìltean de reothadh -
air an loch,
's ann leam fhìn a tha ghealach

Tuesday, 7 December 2010

Basho

gealach-an-abachaidh –
an tìde sa cheann a tuath
cho caochlaideach!

Monday, 6 December 2010

chunnaic mi bhuam air Cnoc na Buaile Càrnaich
carraighean-cuimhne sa chamhanaich
(no 'n e bh' agam caoraich gun charachadh?)

Sunday, 5 December 2010

Issa

neul-uisge
‘s e cleith na beinne –
fuachd anns an oidhche
Buson

feur a' seargadh,
teachdaire-sionnaich
a' gabhail seachad gu luath

Saturday, 4 December 2010

Basho

na laighe nas àirde
na ‘n uiseag anns an àile,
bealach-beinne

Friday, 3 December 2010

Issa

a’ gul na aonar,
an t-eun gun mhàthair –
duibhre foghair

Thursday, 2 December 2010

Buson

aig dol-fodha-na-grèine,
losgadh air a' choileach-choille
làimh ri fuaran an t-slèibhe

Wednesday, 1 December 2010

Basho

am baile far an deach mo bhreith –
mar a shileas mi mu mo chaolan imleagach
a’ bhliadhn’ a’ tighinn gu crìch

Tuesday, 30 November 2010

Issa

bheil fios agad fhèin
gu bheil am foghar air tighinn,
a dhealain-dè sa chluain?

Sunday, 28 November 2010

Buson

nuair a nì an tuagh gearradh,
clisgeadh mun fhàileadh chùbhraidh -
coilltean sa gheamhradh
Basho

bliadhn’ eile air teireachdainn –
currac fhathast air mo cheann
is cuarain air mo chasan

Saturday, 27 November 2010

Issa

fiù ‘s còinneach a’ mhullaich
fo bhlàth
‘s an dèidh sin a’ sgapadh

Friday, 26 November 2010

Buson

sa ghaoith a' seacadh nan craobh,
a' tuisleadh a chlisgeadh -
an t-each a' dol dhachaigh

Thursday, 25 November 2010

Basho

oidhche – gu slaodach
an solas na gealaich, cnuimh
a’ cladhach ann an cnò-gheamnnaidh

Tuesday, 23 November 2010

Issa

an clachan san aonach
a’ coimhead falamh –
craobhan an t-samhraidh
Buson

na th' air mo bheulaibh
a' mùthadh na shealladh bhon àm a dh'fhalbh -
fras anns a' gheamhradh!

Sunday, 21 November 2010

Basho

an t-earrach,
cnoc gun ainm, ceathach
na maidne ga chòmhdach

Saturday, 20 November 2010

Issa

deutzia fo bhlàth –
clann a’ cluich
air tòrradh

Friday, 19 November 2010

Buson

sàmhach ann an achadh
le craobhan-daraich
gealach a' gheamhraidh

Thursday, 18 November 2010

Basho

air meanglan gun duilleach air
priachan-dubh air an spàrr
beul na h-oidhche san fhoghar

Tuesday, 16 November 2010

Issa

a-staigh na mo dhoire,
‘s ann a tha iad a-mach à ùine –
cuileagan-teine
gu h-ìseal anns an fhaoilinn,
bodachan ris an fheamainn,
fliuch, salach fhèin

Sunday, 14 November 2010

Buson

do mo shùilean tha e aoibhinn -
gaoithrean mo leannain,
geal fhèin
Basho

feur as t-samhradh –
fuighleach
aisling nan laoch

Saturday, 13 November 2010

Issa

gaoth mun t-sliabh -
taigh bho thaigh
le brataichean an t-samhraidh

Thursday, 11 November 2010

Buson

far an coinnich na h-aibhnichean,
chanadh tu gun robh sàmhchair ann -
an t-uisge glan
Basho

fealla-dhà dha-rìribh!
thèid e na shneachd' theagamh –
uisg' a' gheamhraidh

Wednesday, 10 November 2010

Issa

seilcheagan,
mean air mhean
a’ dìreadh Blàbheinn

Tuesday, 9 November 2010

Buson

a' treabhadh achaidh!
ged nach d'rinn na neòil carachadh,
tha iad air falbh

Sunday, 7 November 2010

Basho

air mo chlaoidheadh,
chaidh mi a lorg taigh-seinns’ air an tuath
is fhuair mi wisteria fo bhlàth
Issa

kimono ‘n t-samhraidh
ga chur umam agam – cho luath
‘s a dh’fhàs e preasach!

Saturday, 6 November 2010

Buson

feur ann an ceathach
is uisg' a' siubhal gu sàmhach,
an là ri fannachadh

Friday, 5 November 2010

Basho

fear-siubhail bog bàthte:
lurach mar an ceudna san uisge -
seamair-Mhoire

Thursday, 4 November 2010

Issa

gealach air a’ chuan –
e fhèin fon ghaoithrean
fo chadal-suain

Wednesday, 3 November 2010

Buson

thàinig an lòn 's an abhainn
còmhla mar aon
ann an uisg' a' chèitein

Tuesday, 2 November 2010

Basho

fon aon mhullach
luchd-suirghe cuideachd nan sìneadh -
seamair-Mhoire 's a' ghealach

Monday, 1 November 2010

Issa

na sgairbh a’ spleuchdadh
orra gu cruaidh –
iasgairean sgarbh

Sunday, 31 October 2010

Buson

uisge san earrach
is gun chomas agam air sgrìobhadh -
cho dòrainneach!

Saturday, 30 October 2010

Basho

sgreuch sgreuchag-uisge
na bragadaich mun reothadh as t-oidhche
's mi nam shuidhe

Friday, 29 October 2010

Issa

aon chraobh,
aon raon tuathanaich –
fionnaraidh

Thursday, 28 October 2010

Buson

fras as t-earrach,
dìreach gu leòr gus maorach
a' chladaich a fhliuchadh

Wednesday, 27 October 2010

Yu Chang

uisge bog blàth,
gealach an earraich a’ tilleadh
air a’ chrogan mheirgeach

Monday, 25 October 2010

Basho

cho sàmhach!
far a bheil dealbh an crochadh,
pìobaire-'n-teallaich

Thursday, 21 October 2010

Issa

uisge glan on t-sliabh -
daoine tighinn ‘s a’ falbh
ga dhèanamh salach

Saturday, 16 October 2010

fhathast air a’ mhonadh
agus an latha dol na chiaradh,
crodh-dubh

Friday, 15 October 2010

Buson

dath 's fàileadh
cruth a chunnacas a' falbh -
imeachd an earraich
Basho

tàrmachan-dè air an imrich
leis fhèin - is air an achadh
fo shoillse na grèine, sgàth

Wednesday, 13 October 2010

agus a’ ghealach làn ‘s tràigh ann,
ri muasgan ‘s ri dàn
air cladach falamh gu madainn

Tuesday, 12 October 2010

Issa

an coire na h-eanraich
is anns a’ bhàthaich,
gealach an t-samhraidh

Monday, 11 October 2010

san fhearann às an tug mo chuideachd
an teachd-an-tìr, mi a' coiseachd
leam fhìn an-diugh mar chur-seachad

Sunday, 10 October 2010

Buson

an-dè air tighinn gu crìch,
an-diugh a-rithist bidh crìochnachadh -
an t-earrach a' falbh

Friday, 8 October 2010

an dùil an e Clann MhicCruimein a th’ ann,
an fheadhainn gam blianadh fhèin
air an sgeir anns a’ chuan?

Thursday, 7 October 2010

Basho

bidh oiteag sa gheamhradh a' falbh
an lùib nan cuilcean a-mach à sealladh
is a' socrachadh na fèath

Wednesday, 6 October 2010

an làn a’ tighinn a-steach
agus an uair sin a’ falbh –
asal-cladaich

Tuesday, 5 October 2010

Issa

oidhche gheàrr as t-samhradh,
am feur fo bhlàth –
siosarnaich
cadalan a’ carachadh
agus oiteag shèimh –
chan eil meadhan-latha fad’ air falbh

Sunday, 3 October 2010

Buson

an t-aodach cùbhraidh
fhathast gun a bhith air a chur air falbh -
beul na h-oidhche san earrach
Latha Bealltainn, a’ sealltainn
air an fheadhainn air bhog anns a’ Mhuir Mharbh –
cuileagan a’ suathadh

Friday, 1 October 2010

Basho

a' luathadh clò ann am baile -
cù a' donnalaich airson a chèile
le truaighe

Thursday, 30 September 2010

air a’ bhus, a’ sealltainn
air a’ Mhuir Mharbh na h-aon raon
Là Buidhe Bealltainn

Wednesday, 29 September 2010

Santoka

ma reiceas mi m' aodach
airson sakè a cheannach –
fhathast aonaranach?
sanas air an t-slighe
You Are Here
nach b’ fheàrr leam gun robh mi aig baile

Tuesday, 28 September 2010

Issa

abair fionnar –
a-rithist on taobh an iar,
fras anns an fheasgar

Sunday, 26 September 2010

san taigh-òsta nam lèine nam fhallas,
a’ coimhead air Dallas,
a’ cluich òrain le Maria Callas
on Ben Lui and Ben Macdui,
i think of T’ao Chi’en and Du Fru, i
think of Lu Yu and shan-shui

Saturday, 25 September 2010

Buson

thar nan soithichean
fuaim ceum nan rodan -
am fuachd a th' ann!

Friday, 24 September 2010

clisgeadh – air oir an fhàsaich,
gun charachadh,
muileann-gaoithe na seasamh

Thursday, 23 September 2010

listening to Bach and even
Warren Zevon,
I still think of Kinlochleven

Wednesday, 22 September 2010

Basho

fhathast air mhaireann,
air an t-slighe 'n aon tùdan,
seilcheagan-cuain

Tuesday, 21 September 2010

eun-bruidhinn
air an spiris air meanglan
air craoibh nach maireann

Monday, 20 September 2010

now there was a man apart –
the late Farquhar Urquhart
from Lochluichart!

Sunday, 19 September 2010

Santoka

a’ ghealach ag èirigh,
chan eil mi a' feitheamh
ri càil sam bith
bonnan-ceò san fhionnairidh,
uidh air n-uidh
an saoghal a’ dol às an t-sealladh
panic attack –
old anorak
down in the bladder-wrack

Thursday, 16 September 2010

Air tòrradh. Chan fhada gus am bi 'n tè a bh' ann fon talamh.
Seall! Na h-uinneagan dathte. Na h-aodannan 's na suidheachain a tha falamh.

Wednesday, 15 September 2010

deireadh na Sultaine,
bu chòir dhomh sgairt a chur oirre -
Na Duilleagan Buidhe

Tuesday, 14 September 2010

curach ga togail aig bodaich
is ga giùlan sìos an tràigh -
sagart agus tiodhlacadh

Monday, 13 September 2010

abair gu bheil iad a’ cur ris –
na Fir Chlis
mu Shlighe Chlann Uis
air falbh ann an dùthaich chèin
ris an t-sangria ris a’ ghrèin
ga mo dhalladh fhèin

Sunday, 12 September 2010

sgaireagan ‘s farspagan air bhàrr na fairge
feasgar far Chape Verde -
coladera! saudade!

Saturday, 11 September 2010

na gillean-cràigein
a’ sìolachadh, a’ dol donn
a-nis agus an t-uisg’ ann

Thursday, 9 September 2010

abair cuideachd – ri fàrsan
anns a’ bheinn
ri còmhradh beag rium fhìn
chan fhaic mi 'n dara cuid dhen bheinn
leis na th’ ann de chaochain
a’ nochdadh gun fhiosta na broinn

Tuesday, 7 September 2010

a’ tilleadh anns an reothadh,
a’ tuiteam turach-air-tharach
is a’ gabhail balgair! air a’ ghealaich

Monday, 6 September 2010

nam shuidh’ air drochaid nam thàmh
sa ghrèin gun chionag ruadh –
am mair an toileachas seo gu sìorraidh?
Santoka

seo an t-earrach
bòidheach taobh
ris a' chladh

Sunday, 5 September 2010

Kamakura

siubhadaibh, eunlaith!
togaibh an imrich
mus fhàs an solas guineach

Saturday, 4 September 2010

Issa

cia mheud neach
a’ feitheamh ris an fhionnairidh?
wisteria fo bhlàth

Thursday, 2 September 2010

Buson

abair gealach -
tha 'm meirleach
a' stad gus òran a ràdh
Basho

air bealach na beinne,
air dòigh air choreigin a' draghadh air mo chridhe:
bròg-na-cuthaige

Wednesday, 1 September 2010

Santoka

gu deireadh ùine,
air mo shlighe
ri gearradh ìnean coise

Monday, 30 August 2010

Kamakura

an t-achadh
far nach fhaod mi itealaich,
am feur ann cho milis ri cagnadh
Issa

le bodach agus cailleach,
e a’ fuireach a-staigh –
là nam blàth

Sunday, 29 August 2010

Buson

feur a' seargadh,
teachdaire-sionnaich
a' gabhail seachad gu luath

Saturday, 28 August 2010

Basho

air meanglan 's gun duilleach air,
feannag air an spàrr -
feasgar as t-fhoghar

Thursday, 26 August 2010

Santoka

nuair a thèid mi dhachaigh,
luibhearnach,
uisge ri sileadh

Wednesday, 25 August 2010

Kamakura

a’ bhreug air a bheil fear is bean:
mi a’ losgadh an arain
air cho fann

Tuesday, 24 August 2010

Issa

na geòidh a bha mun àirigh
ri siubhal gu tuath –
là sona san earrach

Monday, 23 August 2010

Buson

aig dol-fodha-na-grèine,
ri losgadh air a' choileach-choille
faisg air fuaran an t-slèibhe

Sunday, 22 August 2010

Basho

cho dòrainneach!
fo chlogaid an fhir-chogaidh,
pìobaire-teallaich a’ bìogadaich
Santoka

tha mo chridhe fo èislean –
tha na h-aonaichean ‘s an cuan
tuilleadh is àlainn

Saturday, 21 August 2010

Ryokan

an d’rinn thu dearmad air an t-slighe dha mo bhothan?
gach oidhche mi a’ feitheamh ri do chasan
is chan eil thu tighinn

Thursday, 19 August 2010

Kamakura

agus iad gun a bhith abaich,
boinneagan-uisge ri cromadh
air an talamh

Wednesday, 18 August 2010

Issa

eadar mhìth ‘s mhath
air tuiteam leis an daoraich –
sgàil nam blàth

Tuesday, 17 August 2010

Buson

a' bualadh leis an tuagh,
chaidh clisgeadh a chur orm leis an fhàileadh
sa gharran sa gheamhradh!
Basho

os cionn an aonaich
gun cheangal ri nì sam bith,
uiseag a’ ceileireadh

Monday, 16 August 2010

Soseki

a-steach ann am buaile
nan sìthean buidhe,
dol-fodha-na-grèine-deirge!

Sunday, 15 August 2010

Santoka

a’ briseadh
nan geugan marbh
gun a bhith smaoineachadh air sgath

Saturday, 14 August 2010

Ryokan

ri puirt-à-beul ‘s ri ball-coise
còmhla sa bhuaile –
dithis neach is an aon chridhe

Friday, 13 August 2010

Kamakura

a' crochadh mo phèitein air meanglan
is a’ gairm an uair sin
air neòil sa Ghearran

Thursday, 12 August 2010

Issa

bùirich –
a-mach às a’ cheathach,
crodh ‘g èirigh

Wednesday, 11 August 2010

Buson

dìtheanan aig meadhan-latha;
fad tiota
gàir na mara

Tuesday, 10 August 2010

Basho

cà robh fras a' gheamhraidh?
le sgàil-uisge na làimh,
manach a' tilleadh

Monday, 9 August 2010

Soseki

seadh, is mithich a bhith a' dèanamh
air na plaidichean, ach –
gealach ud an t-samhraidh

Sunday, 8 August 2010

Santoka

èirigh na grèine
‘s a’ ghrian ri laighe
gun chàil ri ithe

Friday, 6 August 2010

Ryokan

mo chridhe ri plosgartaich
is chan urrainn dhomh cadal a dhèanamh –
‘s e a-màireach a’ chiad là den earrach!

Thursday, 5 August 2010

Kamakura

neach a’ coiseachd air mo bheulaibh
a’ tionndadh a-mach à sealladh –
dreach-geamhraidh
Issa

soinneanta ‘s ciùin,
gille-cràigein
a’ sealltainn air a’ bheinn

Wednesday, 4 August 2010

an t-Sràid Àrd ann an Dùn Èideann
a' chiad char sa mhadainn,
cianalas is faoileagan
Buson

uisg’ air còinneach
is na làithean a' tilleadh
a bha cho geal san àm a dh’fhalbh

Monday, 2 August 2010

Basho

san oidhche, gu sàmhach -
durrag ann an soillse na gealaich
a' cladhach ann an cnò-gheanmnaidh

Sunday, 1 August 2010

Soseki

gealach làn an fhoghair -
tha mi fhìn math gu leòr
cuideachd, thoir fa-near

Friday, 30 July 2010

Shiki

mo dhùthchas fhèin
ge b' e dè 'n taobh dham bi mi sealltainn
bidh na beanntan a' gàireachdainn
Santoka

gun taigh-seinnse
san toirinn an oidhche,
a’ ghealach a’ treòrachadh na slighe

Wednesday, 28 July 2010

Ryokan

fuirichibh airson solas na gealaich –
tha ‘n casan sa mhonadh
fo chnothan-geanmnaidh
Kamakura

mar a thuiteas a h-uile h-aon air ais,
an solas gun a bhith ‘m follais –
cleasan-teine fad’ às

Monday, 26 July 2010

Issa

air là ceathaich,
a’ cabadaich –
eich anns an achadh

Sunday, 25 July 2010

Buson

ann an uisge ‘n t-samhraidh,
‘s ann a tha ‘n làrach
air a dhol às an t-sealladh
Basho

an t-earrach a’ fàgail,
na h-eòin a’ gul,
na h-èisg làn sil nan sùl

Saturday, 24 July 2010

Soseki

chan eil an t-uisg’ ann tuilleadh:
a’ bheinn a’ sèideadh a-mach
sgòthan an earraich

Friday, 23 July 2010

Shiki

smaoinich!
thug am manach air falbh
mus do bhoillsgich a' ghealach

Thursday, 22 July 2010

Santoka

fuachd anns a’ chèitean,
mi dol tarsainn
bho eilean gu eilean

Wednesday, 21 July 2010

Ryokan

tha mo bhothan sa choille –
sa h-uile h-àite
tha h-uile nì tiugh ‘s uaine

Tuesday, 20 July 2010

Kamakura

an t-iasg binn –
a’ ruith le sgàth fhèin,
òg gu buan

Monday, 19 July 2010

Issa

a’ falbh
‘s air a cheann clàr-fuinidh –
uisge san earrach

Sunday, 18 July 2010

Buson

anns na faochagan –
a’ togail mo chinn,
a’ ghealach os cionn a’ bhinnein

Saturday, 17 July 2010

Basho

na neòil a’ dealachadh
eadar an dithis eòlach
às dèidh dhan ghèadh-fhiadhaich falbh

Friday, 16 July 2010

Soseki

bho thug thu air falbh,
chan eil blàth
air fhàgail air thalamh

Thursday, 15 July 2010

Sogi

tha h-uile càil a bh' ann air falbh
o mo chridh’ air a chrìonadh
gun làrach fhàgail na dhèidh

Wednesday, 14 July 2010

Shiki

bàs a' bhodaich:
aodann blàth na gealaich
braim meall-cruinne-na-nathrach

Tuesday, 13 July 2010

Santoka

san fheur air a bhreabadh
leis an each,
dìtheanan fo bhlàth

Monday, 12 July 2010

Ryokan

tha na fiùrain seilich fo bhlàth!
tha mi ‘g iarraidh na blàthan a chàrnadh
mar an sneachda shuas mun aonach

Sunday, 11 July 2010

Kyoshi

an giolcach
a thug bàrr a-mach
is a tha a-nis a' seargadh

Saturday, 10 July 2010

Kamakura

greadadh bhon a’ ghrèin:
a-mach à mo sgàth fhèin
fuaim sgiathan

Friday, 9 July 2010

Issa

meacan-ruadh ga bhuain,
aon air aon –
a’ sealltainn air na sgòthan

Thursday, 8 July 2010

Buson

Basho air falbh
‘s bhon uair sin cha tàinig crìoch
air a’ bhliadhna riamh

Tuesday, 6 July 2010

Basho

grian a’ gheamhraidh
air muin an eich
m’ fhaileas air a reothadh
Soseki

os cionn na coille sa gheamhradh,
a’ ghaoth ri sgal na cuthach
gun duilleagan ri sèideadh

Monday, 5 July 2010

Sogi

fiu san tìr anns a bheil a’ ghrian
fuilingidh a h-uile h-aon
a th' air mhaireann

Sunday, 4 July 2010

Shiki

bèisteagan a’ glaoch;
a’ ghealach a’ tighinn a-mach,
an gàrradh nas dorcha buileach

Saturday, 3 July 2010

Santoka

uisge sa gheamhradh –
bha daoine cho laghach.
mo shùilean ri sileadh

Friday, 2 July 2010

Kyoto fo dhìle fad an t-samhraidh
‘s an Dùbhlachd an uair sin cho blàth,
saijiki a’ dol a dholaidh

Thursday, 1 July 2010

Ryokan

fad’ air falbh,
na gillean-cràigein a’ gràgail mun airigh –
òran-aonair an fhionnairidh

Wednesday, 30 June 2010

soillseachadh ris an oidhche,
teine-biorach mun uisge
‘s na croinn air an fhàire

Monday, 28 June 2010

Kyoshi

a' falbh a-mach air an doras
às dèidh feasgar anns an eaglais -
dìthean a' fàs
mun àirigh
dhan togadh an sluagh an imrich,
crodh Gàidhealach gun charachadh

Sunday, 27 June 2010

Kobayashi

fras a chlisgeadh
mi a' marcachd gun aodach
air muin eich gun fhionnadh

Saturday, 26 June 2010

deireadh an fhoghair,
na Granny Smith’s fhathast am bàrr
anns an lios mun cluicheadh iad uair

Thursday, 24 June 2010

Kamakura

am bodach marbh,
clach ga caitheamh
thairis air abhainn as t-earrach
aig an taigh, tobhta
‘s dìosgan còmhla,
snighe-dubh ‘s tighinn-fodha

Wednesday, 23 June 2010

Issa

abair sàmhach!
gu domhain san loch,
sgòthan a’ brùchdadh

Monday, 21 June 2010

ann an Innis Tìle,
gann mìle mìle
air ais a dh’Ì le
Buson

deireadh an earraich –
am bàrd a’ meòrachadh
mu luchd-deasachaidh

Sunday, 20 June 2010

bodach agus brèideag
aig tàmh ann am Port Asgaig
a’ feitheamh air an aiseag

Saturday, 19 June 2010

Basho

claban
ris ann an achadh nam inntinn -
a' ghaoth a' tolladh mo cholainn

Friday, 18 June 2010

an Cùl na Beinne,
gun taigh gun duine,
tuath-gaoithe

Thursday, 17 June 2010

Soseki

tha ‘n fheannag air falbh:
ann an grèin an fheasgair a’ luasgadh,
craobh gun duilleach

Wednesday, 16 June 2010

agus, as t-oidhche,
ri breithneachadh ri sgàile
gun aithne san sgàthan bhriste

Tuesday, 15 June 2010

Sokan

fiù ‘s nuair a bh ‘m bodach
na shìneadh is gu bhith marbh,
lean mi orm a’ bramadaich

Monday, 14 June 2010

a’ sealltainn thar Chaolas Shlèite
ris an aon aiseag mun fhàire
‘s a bh’ ann o chionn uair a thìde

Sunday, 13 June 2010

Sogi

am faic sinn an t-àm a-chaoidh
a bheir do rìoghachd sìth
do gach sruth ‘s bruthach?

Saturday, 12 June 2010

Shiki

bruthainn eagallach -
tha m' inntinn 's i na tuainealaich
ag èisteachd ris an tàirneanaich

Thursday, 10 June 2010

àm na Nollaige –
teaghlach tàmhach ri chèile
ri cois na cagailte brèige
Santoka

gun chàil chruthaichte
ri ithe
an-diugh ri èirigh na grèine

Wednesday, 9 June 2010

mun an rèidh
ri làr an doire, sreath
dìreach de phiollagan-achaidh

Tuesday, 8 June 2010

Ryokan

a’ dol air faoighe ‘n-diugh san earrach,
stad mi gus bròg-na-cuthaig’ a spìonadh –
och, an là air falbh!

Sunday, 6 June 2010

Onitsura

soirbheas;
lìonar flathanas
le guth nan giuthas

Saturday, 5 June 2010

an rèiteach, boglach,
capall-coille, cearc-fhraoich
is tuath air a thrèigsinn buileach

Thursday, 3 June 2010

Kyoshi

air a chur fo thàire
le sùil na h-iolaire -
fear anns a' bhuaile
a Thighearna Mhòir!
a-muigh air a’ bhlàr
Là Nollaig’ a’ gearradh an fheòir

Tuesday, 1 June 2010

Kyorai

balaich an iasgaich air falbh
's an cladach air fad falamh -
tonn-a'-chladaich
a’ cur thuige ‘n teine,
gaoirsinn coire,
lite

Monday, 31 May 2010

Koyo

seargadh mun t-sliabh;
a' ghrian a' deàrrsadh
air na h-aonaichean fad' air falbh

Sunday, 30 May 2010

a’ cur thuige ‘n teine
ri moch na maidine,
grian air fàire

Saturday, 29 May 2010

Kobayashi

's e a' chuthag a bh' ann –
a chuileagan 's a bhiastagan,
èistibh gu cruinn!

Friday, 28 May 2010

air an Tairbeart oidhche gun tàmh
agus, a cheart cho luaineach,
an Hebrides ri caladh

Wednesday, 26 May 2010

Kijo

oidhche san earrach,
a' chlann agam a' caoineadh
gu cadal de shìth
an aois, an solas geal
agus mo shùil
ris an tràigh thall

Tuesday, 25 May 2010

Kamakura

air an dìon leis an adhar liath
's leis a' bhodach -
gealbhain an t-samhraidh

Monday, 24 May 2010

Kyoto fo dhìle fad an t-samhraidh
‘s an Dùbhlachd an uair sin cho blàth,
saijiki a’ dol a dholaidh

Sunday, 23 May 2010

Issa

spìdeag a’ ceileireadh,
sa cheann a deas, gèadh
a’ gogadaich

Saturday, 22 May 2010

soillseachadh ris an oidhche,
teine-biorach mun uisge
‘s na croinn air an fhàire

Wednesday, 19 May 2010

Hoshino

na seangain a bhios mi a' sguabadh
air falbh, càite 'm bi iad a' falbh
an ainm Nì Math?
mun àirigh
dhan togadh an sluagh an imrich,
crodh Gàidhealach gun charachadh

Tuesday, 18 May 2010

Hosha

nathair a' bàsachadh,
faisg air làimh
clann a' meabadaich

Monday, 17 May 2010

deireadh an fhoghair,
na Granny Smith’s fhathast am bàrr
anns an lios mun cluicheadh iad uair

Sunday, 16 May 2010

Hosai

a h-uile là, bidh feòil
a' fàs caol
's cnàmhan a' fàs dòmhail

Saturday, 15 May 2010

aig an taigh, tobhta
‘s dìosgan còmhla,
snighe-dubh ‘s tighinn-fodha

Friday, 14 May 2010

Dakotsu

tha m' inntinn
cho ciùin ciùin
's mi a' saltairt air na duilleagan

Thursday, 13 May 2010

ann an Innis Tìle,
gann mìle mìle
air ais a dh’Ì le

Wednesday, 12 May 2010

Chiyo

bidh mi nam chadal 's nam dhùsgadh -
cho farsaing 's a tha 'n leabaidh
gun duine ri do thaobh

Tuesday, 11 May 2010

bodach agus brèideag
aig tàmh ann am Port Asgaig
a’ feitheamh air an aiseag

Monday, 10 May 2010

Buson

ialtag ag imrich
ann an solas na gealaich
os cionn nam blàth

Sunday, 9 May 2010

an Cùl na Beinne,
gun taigh gun duine,
tuath-gaoithe

Saturday, 8 May 2010

Basho

an lùib nam mìrean-sgrìobaidh
ainm neach
dhan tug mi gràdh

Friday, 7 May 2010

agus, as t-oidhche,
ri breithneachadh ri sgàile
gun aithne san sgàthan bhriste

Wednesday, 5 May 2010

Seifu-jo

aodannan nan naoidhean
cha robh e nam rùn
fàs sean
a’ sealltainn thar Chaolas Shlèite
ris an aon aiseag mun fhàire
‘s a bh’ ann o chionn uair a thìde

Tuesday, 4 May 2010

Masahide

chaidh ‘n sabhal a losgadh gu talamh
‘s lèir dhomh
a’ ghealach mu dheireadh

Monday, 3 May 2010

àm na Nollaige –
teaghlach tàmhach ri chèile
ri cois na cagailte brèige

Tuesday, 27 April 2010

mun an rèidh
ri làr an doire, sreath
dìreach de phiollagan-achaidh

Monday, 26 April 2010

Yamamoto Shuka

gun fhios agam ann
air an ainmean,
mi a' buain shìthean san rèidhlean

Sunday, 25 April 2010

Yamada

dh'fhàs an sgal-creige
na dhuine -
murran-mòr uaine

Saturday, 24 April 2010

an rèiteach, boglach,
capall-coille, cearc-fhraoich
is tuath air a thrèigsinn buileach

Friday, 23 April 2010

Yoko Ogino

uisge-failcidh teth
fuar air a' chliathaich gun chìoch
tàirneanaich as t-earrach

Thursday, 22 April 2010

mo laochan air a bhreith
Là Nollaig’ is an fhàire ri briseadh –
teàrnadh

Wednesday, 21 April 2010

Teijo

duilleagan air an seargadh,
cuid briste, cuid gun a bhith,
air bhog ann an uisg' an earraich

Tuesday, 20 April 2010

a Thighearna Mhòir!
a-muigh air a’ bhlàr
Là Nollaig’ a’ gearradh an fheòir

Monday, 19 April 2010

Tayo-jo

daoine tighinn, daoine falbh,
gaoth an earraich
air a' bhruach

Sunday, 18 April 2010

a’ cur thuige ‘n teine
le The Star oidhche,
mìrean a’ falbh don àile

Saturday, 17 April 2010

Taguchi

losgann
a' leum a-steach do lòn
cù a' comhartaich ris a' chaitean

Thursday, 15 April 2010

a’ cur thuige ‘n teine
ri moch na maidine,
grian air fàire

Wednesday, 14 April 2010

Tagaki

air uisgeachan an earraich,
dh'fhalbh smuain air leth
leis an t-sruth
na lèine,
bualadh na sgèine
‘s Aithris na Maidine

Tuesday, 13 April 2010

Tadao Okazaki

gu slaodach bidh mi bogadh
mu làmhan fo chràdh
as t-earrach air an aonach

Monday, 12 April 2010

air an Tairbeart oidhche gun tàmh
agus, a cheart cho luaineach,
an Hebrides ri caladh

Sunday, 11 April 2010

Tadao Izawa

fitheach-dubh
a' feitheamh
ri cìochan na caillich

Saturday, 10 April 2010

an aois, an solas geal
agus mo shùil
ris an tràigh thall

Friday, 9 April 2010

Suju

eòin sa chuan
a' tarraing nan lìon
gu dripeil eatorra fhèin

Thursday, 8 April 2010

Kyoto fo dhìle fad an t-samhraidh
‘s an Dùbhlachd an uair sin cho blàth,
saijiki a’ dol a dholaidh

Wednesday, 7 April 2010

Soseki

dà thaigh;
dà sheileach;
àite-fuirich

Tuesday, 6 April 2010

soillseachadh ris an oidhche,
teine-biorach mun uisge
‘s na croinn air an fhàire

Monday, 5 April 2010

Sokan

a' cur nan làmhan
còmhla - gille-cràigein
ag aithris dàin

Sunday, 4 April 2010

mun àirigh
dhan togadh an sluagh an imrich,
crodh Gàidhealach gun charachadh

Saturday, 3 April 2010

Sogi

sneachda gun a bhith air falbh,
leòid na beinne ceathach
feasgar as t-earrach

Friday, 2 April 2010

deireadh an fhoghair,
na Granny Smith’s fhathast am bàrr
anns an lios mun cluicheadh iad uair

Thursday, 1 April 2010

Sogetsu-ni

na speuran a' glanadh,
an sneachda 's a' ghealach
air an aon dath

Wednesday, 31 March 2010

an Gleann Dail, Caladh Feàrna ri balg ri grèin
‘s ag ionndrainn an àit’ aige fhèin
‘s nan ràithean a bh’ ann

Tuesday, 30 March 2010

Sodo

a' coiseachd - mo sgàth
ri mo thaobh
a' toirt sùil air a' ghealaich

Monday, 29 March 2010

aig an taigh, tobhta
‘s dìosgan còmhla,
snighe-dubh ‘s tighinn-fodha

Sunday, 28 March 2010

Soda

dealan-dè a' fàgail 's a' tilleadh -
anns an ùine sin dh'fhaodadh
a' chreag falbh à bith

Saturday, 27 March 2010

bodach agus brèideag
aig tàmh ann am Port Asgaig
a’ feitheamh air an aiseag

Friday, 26 March 2010

Shuson

craobhan air an call sa cheathach -
boillsgeadh fad' air falbh
a' dol na chorra-ghritheach

Thursday, 25 March 2010

air Cùl na Beinne
gun taigh gun duine,
tuath-gaoithe

Wednesday, 24 March 2010

Shuson Kato

faram fann
gun a bhith a' fuasgladh nan rìbheidean
breac-a'-mhuiltein

Tuesday, 23 March 2010

agus, as t-oidhche,
ri breithneachadh ri sgàile
gun aithne san sgàthan bhriste

Monday, 22 March 2010

Shohaku

leanaban
ag ithe leis fhèin –
camhanaich anns an t-Sultain

Sunday, 21 March 2010

a’ sealltainn thar Chaolas Shlèite
ris an aon aiseag mun fhàire
‘s a bh’ ann o chionn uair a thìde

Saturday, 20 March 2010

Shogetsu

foghar a' tighinn gu crìch:
bidh gillean-cràigein a' socrachadh
sìos mun talamh

Friday, 19 March 2010

mun an rèidh
ri làr an doire, sreath
dìreach de phiollagan-achaidh

Thursday, 18 March 2010

Shirao

a' cur sìos teine
fo nead nan gòbhlan-gaoithe;
feasgar làn uisge

Wednesday, 17 March 2010

nach buidhe:
Là Bealltainn air feadh na beinne,
teine

Tuesday, 16 March 2010

Shintoku

gèadh-fiadhaich
a' tuiteam sìos m' amhach -
oidhche-reothaidh

Monday, 15 March 2010

an rèiteach, boglach,
capall-coille, cearc-fhraoich
is tuath air a thrèigsinn buileach

Sunday, 14 March 2010

Shiki

là san earrach,
làrach air làraich
de chasan sa ghainmhich

Saturday, 13 March 2010

gun sneachda,
tàrmachain air feadh an tundra,
ruadh fad na bliadhna

Friday, 12 March 2010

Shiho

ann an uisg' an t-samhraidh,
chan eil air ach a bhith a' dèanamh
na tha fear-an-eich ag ràdh

Wednesday, 10 March 2010

a’ cur thuige ‘n teine
le The Star oidhche,
mìrean a’ falbh don àile
Sekitei

tàirneanach as t-earrach;
am badeigin fad' air falbh,
uiseag a' ceileireadh

Tuesday, 9 March 2010

a’ cur thuige ‘n teine
ri moch na maidine,
grian air fàire

Sunday, 7 March 2010

Seishi

san achadh sheargte
an seo 'n deàrn mo bhoise -
dol-fodha-na-grèine
air an Tairbeart oidhche gun tàmh
agus, a cheart cho luaineach,
an Hebrides ri caladh

Saturday, 6 March 2010

Seisensui

feasgar as t-samhain -
sgàile 's mi fhìn,
a' sgrìobhadh mu mo dheidhinn

Friday, 5 March 2010

an aois, an solas geal
agus mo shùil
ris an tràigh thall

Thursday, 4 March 2010

Seisei

uisge fuar sa gheamhradh;
chan eil duine 'g ràdh guth
san eathar air chruaidh

Wednesday, 3 March 2010

Kyoto fo dhìle fad an t-samhraidh
‘s an Dùbhlachd an uair sin cho blàth,
saijiki a’ dol a dholaidh

Tuesday, 2 March 2010

Seira

a' togail an adharc, an crodh
a' coimhead air an t-sliabh
anns a' mhòinteach as t-samhradh

Monday, 1 March 2010

soillseachadh ris an oidhche,
teine-biorach mun uisge
‘s na croinn air an fhàire

Sunday, 28 February 2010

Seido

bruthainn a' Chèitein,
's iad a tha bàn,
aodannan nam maighdeann

Friday, 26 February 2010

mun àirigh
dhan togadh an sluagh an imrich,
crodh Gàidhealach gun charachadh

Thursday, 25 February 2010

Seibi

na mo laigh' air mo dhruim-dìreach,
mo bheul ga lìonadh
le grian an earraich

Tuesday, 23 February 2010

deireadh an fhoghair,
na Granny Smith’s fhathast am bàrr
anns an lios mun cluicheadh iad uair
Santoka

seo a' chlach, bog bàthte
leis an uisge
's i a' comharrachadh na slighe

Sunday, 21 February 2010

aig an taigh, tobhta
‘s dìosgan còmhla,
snighe-dubh ‘s tighinn-fodha
Saimaro

feasgar san earrach;
na sgòthan tùrsach;
bratach a' snàmh

Saturday, 20 February 2010

ann an Innis Tìle,
gann mìle mìle
air ais a dh’Ì le

Friday, 19 February 2010

Ryoto

tha mi tuigsinn:
cuthag a' goirsinn
sa chamhanaich an-diugh sa mhadainn

Wednesday, 17 February 2010

bodach agus brèideag
aig tàmh ann am Port Asgaig
a’ feitheamh air an aiseag
Ryota

cha tuirt duine guth,
fear-an-taigh', an t-aoigh,
creamh-na-muice-fiadhaich

Tuesday, 16 February 2010

an Cùl na Beinne,
gun taigh gun duine,
tuath-gaoithe

Monday, 15 February 2010

Raishi

's e tha bhuam bàs obann
agus mo shùilean
air an socrachadh air Sgurra nan Gillean

Sunday, 14 February 2010

agus, as t-oidhche,
ri breithneachadh ri sgàile
gun aithne san sgàthan bhriste

Saturday, 13 February 2010

Onitsura

foghar - mi a' sealltainn
air a' ghealaich gun leanaban
agam air mo ghlùin

Friday, 12 February 2010

a’ sealltainn thar Chaolas Shlèite
ris an aon aiseag mun fhàire
‘s a bh’ ann o chionn uair a thìde

Thursday, 11 February 2010

Mizuno

fear ann an eilean leis fhèin
a' toirt ainmean
air na gaoitean 's na h-uisgeachan ann

Tuesday, 9 February 2010

nach buidhe!
Bealltainn agus a’ bhuaile
làn de bhlàthan-grèine
Mizue

's iad nan cadal-suain
sgaoilear na beanntan
le gilead eun

Monday, 8 February 2010

cho bòidheach!
leatha fhèin a’ dol à blàth –
lòineag-an-earraich

Sunday, 7 February 2010

Minghua

às dèidh a' chathaidh
rionnagan air an reothadh
air an loch

Saturday, 6 February 2010

clisgeadh! am fiadh-ruadh
a-muigh air an t-snàmh
‘s am foghar a’ nochdadh

Friday, 5 February 2010

Midorijo

an dèidh cadal-suain
gun driùchd, nach i tha faisg oirnn,
a' bheinn

Thursday, 4 February 2010

taisbeanadh!
a’ ghrian air a glacadh na sgàth
air mullach sabhal a’ bhodaich

Wednesday, 3 February 2010

Meisetsu

a’ ghaoth ri sèideadh gu liath,
a’ ghrian ri socrachadh
tro rasan a’ gheamhraidh

Tuesday, 2 February 2010

an sneachd' a' tuiteam far a' mhullaich
agus na h-uain gam breith -
teàrnadh

Sunday, 31 January 2010

Kyoruku

na raointean air fad air an seargadh;
chan eil dad a' gobadh a-mach
ach sgrugaill nan corra-sgreuch
san fheannaig a chaidh bàn,
caora leatha fhèin
a’ cagnadh nan caisearbhan

Saturday, 30 January 2010

Kyorai

mo chreach! solas
cuileag-an-t-sionnachain a' dol às
na mo bhois

Friday, 29 January 2010

eileanach am beul na fairge -
ri ruith a-mach thar an dà bhile,
curach-àile cainnte

Thursday, 28 January 2010

Koyo

toiseach a' gheamhraidh;
m' fheusag dìreach air lomadh;
abair coltas fireannaich!

Tuesday, 26 January 2010

agus an samhradh air nochdadh,
uimhir a mheanglain mun taigh
‘s nach lèir dhomh sgàth
Kobayashi

tha i air an leanabh a chur dhan leabaidh
's a-nis tha i nigheadh an aodaich -
gealach an t-samhraidh

Sunday, 24 January 2010

corra-ghritheach ri taobh a’ chladaich
a’ feitheamh
‘s an làn a’ lìonadh
Kizan

sgòthan a' sgapadh:
sealladh de nèamh
ann an soillse na gealaich

Saturday, 23 January 2010

cluaran
a’ togail ceann
san fhàsach ri taobh rathad-iarainn

Friday, 22 January 2010

Kisei

bho rugadh mi, bha e nam dhàn
am bàs fhaighinn
agus mar sin...

Thursday, 21 January 2010

luachair is connlach
am bruach Loch nan Uamh –
brat-ùrnaigh

Wednesday, 20 January 2010

Kikaku

sin dìol-dèirc a’ falbh
‘s nèamh agus talamh
uime mar aodach an t-samhraidh

Tuesday, 19 January 2010

anns a’ mhadainn
ball-dubh mun a’ mheanglan
san do neadaich a’ chuileag-mheasan

Monday, 18 January 2010

Kijo

uisge 'n earraich -
an e th' ann dheth
taibhse nan clach?

Sunday, 17 January 2010

cèilidh taigh Iain Dhòmhnaill,
ag èisteachd a sgeòil
còmhla mun chiste-chaoil

Saturday, 16 January 2010

Kigin

dh' amhairc mi air
a' ghealaich gun sgur,
chan ann uair, chan ann dà uair

Friday, 15 January 2010

madainn –
sneachd’ air cluigein-bhiathaidh nan eun
an crochadh ris a’ challtainn

Thursday, 14 January 2010

Keiro Ishikawa

tha e cho fuar sin
gun d'rinn mi lachan;
rinn is mo bhean

Wednesday, 13 January 2010

fionnan-feòir am falach
a’ suathadh anns an fheur fhliuch –
abair sleamhnaidh!

Tuesday, 12 January 2010

Kamakura

's e ceò a tha sa ghaol
mar dhuslach nan reul
ach ceò ‘n dèidh a h-uile càil

Sunday, 10 January 2010

uair gharbh –
na critheannan dìreach,
na lòchrain mun t-sràid a’ luasgadh
Kafu

ma th' agam ri caochladh,
leig leam falbh
mus tig an geamhradh

Saturday, 9 January 2010

speur buidhe
madainn Là na Nollaige –
falaisg àile

Friday, 8 January 2010

Ishu

dìreach bachall nan eilthireach
a' dol thar an aonaich
as t-samhradh

Thursday, 7 January 2010

a’ dèanamh bàrdachd -
an dubh a' dol an lughad,
a' mhuir a' dol am meud

Wednesday, 6 January 2010

Hoshino

speur àlainn
nan gèadh 's iad a' teireachdainn
dìreach tiotan

Tuesday, 5 January 2010

ghlan i air falbh -
lòn air fhàgail air a' bhealach
agus a' ghrian a' deàrrsadh

Monday, 4 January 2010

Hosha

ròcas air an spiris
anns a' gheamhradh am preas -
cho fada 's a thàinig mi air mo thuras!