Thursday, 25 February 2010

Seibi

na mo laigh' air mo dhruim-dìreach,
mo bheul ga lìonadh
le grian an earraich

No comments:

Post a Comment