Friday, 19 February 2010

Ryoto

tha mi tuigsinn:
cuthag a' goirsinn
sa chamhanaich an-diugh sa mhadainn

No comments:

Post a Comment