Sunday, 26 August 2012


cruth bhuam air astar
          is an uair sin gun sgeul air –
                   geàrr

Friday, 6 July 2012


sa choille-challtainn
          cùl rinn sa Chèitean,
                   cat-cinn, caitean

Sunday, 24 June 2012


na mo leabaidh sa mhadainn,
          a’ tuiteam air ais nam shuain
                   agus Checkov agam air mo bhilean

Monday, 4 June 2012


scáth solais ag dealramh
          i gcumhdach le gruaimhín an bhealaigh
                   mar a bhfuil ór Muire faoi bhláth

Saturday, 26 May 2012


sliabh a’ nochdadh thall ud
          is uisgeachan Iòrdain a’ sruthadh seachad –
                  Gilead

Monday, 21 May 2012


beum-slèibhe sa bhealach
          far an rachamaid a’ sìtheadh
                   nar linn leis a' bhruthaich

Wednesday, 16 May 2012


tòrradh feasgar Diluain,
          clachan taobh ris a’ chuan,
                   ciùin agus làn

Tuesday, 15 May 2012

na beannachdan àbhaisteach aig an tòrradh aig an doras: tha mi duilich, chan eil guth ri ràdh

Monday, 16 April 2012

bog braonach mar is dual ar maidin,
préachán anuas ón gcrann
is muid ag siúl beirt ar an mbán

Tuesday, 10 April 2012

dol-fodha-na-grèine ‘s an t-sìorraidheachd
air cuairt ghoirid
os cionn Beinn a’ Bhràghad

Saturday, 7 April 2012

Dihaoin’ a’ Cheusta leam aig baile,
mo ghaol air taobh thall na Maoile
‘s na taighean-seinnse dùinte


ann an dachaigh nan sean anns a' Ghearastan,
duineachan ris an uinneig a’ sealltainn
a-mach air a’ bhearradh os a chionn

Wednesday, 22 February 2012

ann an Helmand air ùir air a seacadh,
fear ag iomain a chuid chaorach
tro bheàrn air cho beag anns a’ ghàrradh

Sunday, 19 February 2012

na làithean a’ falbh air mo bheulaibh
‘s na dathan, geal, dubh, dubh
‘s buidheachas mu dheireadh

Friday, 17 February 2012

ìsle-làin ‘s mnathan air an glùin
ann an sreath sna faochagan
mar ghrìogagan air paidirean

Sunday, 22 January 2012

Aon turas, an taobh thall nan sùmainn,
Fhuair mi dalladh
De dh' eun geal
Is thuit mi an gaol
Leis a' mhearan
A bhios ga thathaich.

(Akiko)

Saturday, 21 January 2012

Agus mi air ceann mo thurais
A thoirt a-mach mu dheireadh thall,
Tha mi mothachail
Gu bheil mi air a bhith nam dhall
Air nach eil eagal
Bhon dorchadas.

(Akiko)

Thursday, 19 January 2012

'S mi a' dlùthachadh
Ri baile na beinne
Tro chamhanaich an earraich,
Bidh mi a' cluinntinn clag dol-fodha-na-grèine
'S e a' bualadh
Tro bhileagan a' falbh le gaoith.

(Noin)
Feumaidh mi dealachadh riut
Ach ma chluinneas mi fuaim
Nan giuthas a tha fàs
Mu Loch an Tuim,
Thig mi air ais
Anns an spot.

(Aiwara no Yukihira)

Wednesday, 18 January 2012

Bidh mi ri laighe
Gu ruig' eadradh-na-maidne
'S ag èisteachd ri balaich na h-aibhne
'S iad ag iomradh air Allt na Bèiste.

(Yakamochi)

Tuesday, 17 January 2012

dè tha e smaoineachadh ris fhèin,
ag iasgach is am feasgar a’ teireachdainn,
am bodach air gob Leac nan Uan?

Monday, 16 January 2012

Cuthag a' gaoirsinn.
Nuair a sheallas mi chan eil ann
Ach a' ghealach a' cùlachadh
Tràth sa chamhanaich.

(Fujiwara no Sanesada)

Sunday, 15 January 2012

D. H. Lawrence

Thuig sibh an gaol san fhuath,
Thuig sibh a’ ghràin ud nach gabh
Gaol sam bith snìgheadh na bhroinn.
Thuig sibh na riaghailtean
A bha còir aca briseadh
Agus thuig sibh ‘n riaghailt agaibh fhèin
Nach robh còir briseadh
Is nach do bhris sibh idir ann –
Ged nach do dh aithnich luchd-riaghailt sibh
Is na riaghailtean agaibh fhèin gan dìon agaibh
Gu sàmhach searbh sèimh
Èibhinn seasgair sàmhach.


Pearse Hutchinson (1927 gu 2012)
Cha robh còir agam feitheamh.
Bha e air a bhith na b' fheàrr
Cadal a dhèanamh 's bruadar
Na bhith coimhead
Air an oidhche dol seachad
Is a' ghealach mhall seo dol foidhp' air mo bheulaibh.

(Akazome Emon)

Saturday, 14 January 2012

agus an dealan air falbh san oidhche,
sinn a’ leughadh an cois an teine
gun fhuaim - Kindle