Thursday, 19 January 2012

'S mi a' dlùthachadh
Ri baile na beinne
Tro chamhanaich an earraich,
Bidh mi a' cluinntinn clag dol-fodha-na-grèine
'S e a' bualadh
Tro bhileagan a' falbh le gaoith.

(Noin)

No comments:

Post a Comment