Sunday, 15 January 2012

Cha robh còir agam feitheamh.
Bha e air a bhith na b' fheàrr
Cadal a dhèanamh 's bruadar
Na bhith coimhead
Air an oidhche dol seachad
Is a' ghealach mhall seo dol foidhp' air mo bheulaibh.

(Akazome Emon)

No comments:

Post a Comment