Saturday, 21 January 2012

Agus mi air ceann mo thurais
A thoirt a-mach mu dheireadh thall,
Tha mi mothachail
Gu bheil mi air a bhith nam dhall
Air nach eil eagal
Bhon dorchadas.

(Akiko)

No comments:

Post a Comment