Sunday, 22 January 2012

Aon turas, an taobh thall nan sùmainn,
Fhuair mi dalladh
De dh' eun geal
Is thuit mi an gaol
Leis a' mhearan
A bhios ga thathaich.

(Akiko)

No comments:

Post a Comment