Tuesday, 27 April 2010

mun an rèidh
ri làr an doire, sreath
dìreach de phiollagan-achaidh

Monday, 26 April 2010

Yamamoto Shuka

gun fhios agam ann
air an ainmean,
mi a' buain shìthean san rèidhlean

Sunday, 25 April 2010

Yamada

dh'fhàs an sgal-creige
na dhuine -
murran-mòr uaine

Saturday, 24 April 2010

an rèiteach, boglach,
capall-coille, cearc-fhraoich
is tuath air a thrèigsinn buileach

Friday, 23 April 2010

Yoko Ogino

uisge-failcidh teth
fuar air a' chliathaich gun chìoch
tàirneanaich as t-earrach

Thursday, 22 April 2010

mo laochan air a bhreith
Là Nollaig’ is an fhàire ri briseadh –
teàrnadh

Wednesday, 21 April 2010

Teijo

duilleagan air an seargadh,
cuid briste, cuid gun a bhith,
air bhog ann an uisg' an earraich

Tuesday, 20 April 2010

a Thighearna Mhòir!
a-muigh air a’ bhlàr
Là Nollaig’ a’ gearradh an fheòir

Monday, 19 April 2010

Tayo-jo

daoine tighinn, daoine falbh,
gaoth an earraich
air a' bhruach

Sunday, 18 April 2010

a’ cur thuige ‘n teine
le The Star oidhche,
mìrean a’ falbh don àile

Saturday, 17 April 2010

Taguchi

losgann
a' leum a-steach do lòn
cù a' comhartaich ris a' chaitean

Thursday, 15 April 2010

a’ cur thuige ‘n teine
ri moch na maidine,
grian air fàire

Wednesday, 14 April 2010

Tagaki

air uisgeachan an earraich,
dh'fhalbh smuain air leth
leis an t-sruth
na lèine,
bualadh na sgèine
‘s Aithris na Maidine

Tuesday, 13 April 2010

Tadao Okazaki

gu slaodach bidh mi bogadh
mu làmhan fo chràdh
as t-earrach air an aonach

Monday, 12 April 2010

air an Tairbeart oidhche gun tàmh
agus, a cheart cho luaineach,
an Hebrides ri caladh

Sunday, 11 April 2010

Tadao Izawa

fitheach-dubh
a' feitheamh
ri cìochan na caillich

Saturday, 10 April 2010

an aois, an solas geal
agus mo shùil
ris an tràigh thall

Friday, 9 April 2010

Suju

eòin sa chuan
a' tarraing nan lìon
gu dripeil eatorra fhèin

Thursday, 8 April 2010

Kyoto fo dhìle fad an t-samhraidh
‘s an Dùbhlachd an uair sin cho blàth,
saijiki a’ dol a dholaidh

Wednesday, 7 April 2010

Soseki

dà thaigh;
dà sheileach;
àite-fuirich

Tuesday, 6 April 2010

soillseachadh ris an oidhche,
teine-biorach mun uisge
‘s na croinn air an fhàire

Monday, 5 April 2010

Sokan

a' cur nan làmhan
còmhla - gille-cràigein
ag aithris dàin

Sunday, 4 April 2010

mun àirigh
dhan togadh an sluagh an imrich,
crodh Gàidhealach gun charachadh

Saturday, 3 April 2010

Sogi

sneachda gun a bhith air falbh,
leòid na beinne ceathach
feasgar as t-earrach

Friday, 2 April 2010

deireadh an fhoghair,
na Granny Smith’s fhathast am bàrr
anns an lios mun cluicheadh iad uair

Thursday, 1 April 2010

Sogetsu-ni

na speuran a' glanadh,
an sneachda 's a' ghealach
air an aon dath