Thursday, 1 April 2010

Sogetsu-ni

na speuran a' glanadh,
an sneachda 's a' ghealach
air an aon dath

No comments:

Post a Comment