Sunday, 4 April 2010

mun àirigh
dhan togadh an sluagh an imrich,
crodh Gàidhealach gun charachadh

No comments:

Post a Comment