Monday, 21 May 2012


beum-slèibhe sa bhealach
          far an rachamaid a’ sìtheadh
                   nar linn leis a' bhruthaich

No comments:

Post a Comment