Thursday, 4 November 2010

Issa

gealach air a’ chuan –
e fhèin fon ghaoithrean
fo chadal-suain

No comments:

Post a Comment