Thursday, 18 November 2010

Basho

air meanglan gun duilleach air
priachan-dubh air an spàrr
beul na h-oidhche san fhoghar

No comments:

Post a Comment