Thursday, 11 November 2010

Basho

fealla-dhà dha-rìribh!
thèid e na shneachd' theagamh –
uisg' a' gheamhraidh

No comments:

Post a Comment