Sunday, 28 November 2010

Basho

bliadhn’ eile air teireachdainn –
currac fhathast air mo cheann
is cuarain air mo chasan

No comments:

Post a Comment