Sunday, 7 November 2010

Issa

kimono ‘n t-samhraidh
ga chur umam agam – cho luath
‘s a dh’fhàs e preasach!

No comments:

Post a Comment