Friday, 17 December 2010

Basho

aghaidh nam bodach
a tha cho measail air an deoch –
dealanach

No comments:

Post a Comment