Wednesday, 1 December 2010

Basho

am baile far an deach mo bhreith –
mar a shileas mi mu mo chaolan imleagach
a’ bhliadhn’ a’ tighinn gu crìch

No comments:

Post a Comment