Wednesday, 29 December 2010

a chlisgeadh, cearc-fhraoich
ar èirigh 's a' falbh cho luath
's cho dlùth ris an talamh

No comments:

Post a Comment