Friday, 14 May 2010

Dakotsu

tha m' inntinn
cho ciùin ciùin
's mi a' saltairt air na duilleagan

No comments:

Post a Comment