Sunday, 23 May 2010

Issa

spìdeag a’ ceileireadh,
sa cheann a deas, gèadh
a’ gogadaich

No comments:

Post a Comment