Tuesday, 26 January 2010

agus an samhradh air nochdadh,
uimhir a mheanglain mun taigh
‘s nach lèir dhomh sgàth

No comments:

Post a Comment