Sunday, 24 January 2010

corra-ghritheach ri taobh a’ chladaich
a’ feitheamh
‘s an làn a’ lìonadh

No comments:

Post a Comment