Sunday, 31 January 2010

san fheannaig a chaidh bàn,
caora leatha fhèin
a’ cagnadh nan caisearbhan

No comments:

Post a Comment