Wednesday, 24 March 2010

Shuson Kato

faram fann
gun a bhith a' fuasgladh nan rìbheidean
breac-a'-mhuiltein

No comments:

Post a Comment