Friday, 26 March 2010

Shuson

craobhan air an call sa cheathach -
boillsgeadh fad' air falbh
a' dol na chorra-ghritheach

No comments:

Post a Comment