Friday, 18 March 2011

an tuar ud nach buan
's a thionndaidheas ri ùine 'n uair sin -
uaine nan uan

No comments:

Post a Comment