Sunday, 27 March 2011

Lingua Gadelica: Creach

Ri linn a’ ghalair crúb is béil
A thàinig aniar aduaidh le gairid
A-mach às an adhar oirnn, chan é
An nì a bu mhios’ amuigh
Gun do sgriosadh is gur cailleadh spré
Linn, ged a cailleadh, m’ eudail,

Ach go ndeach in éag
Ar a dhroim sin sliochd-fala,
Mo chreach shaolta,
Den chrodh Ghàidhealach
Air an tàinig sinn beò mar threud
Gun chaochladh ón dara ceud déag.

No comments:

Post a Comment