Wednesday, 30 March 2011

leis fhèin air suidheachan-nan-caraidean,
balachan ri lòn
‘s faoileag ri gliagail os a chionn

No comments:

Post a Comment