Tuesday, 8 March 2011

ann am fearann-feuraich, fàs is falamh
fad' air falbh ann an Cataibh,
fhathast a' cinneachadh, teang'-ùrach

No comments:

Post a Comment