Monday, 28 March 2011

Lingua Gadelica: Feasgar Didòmhnaich

Ged nach b’ ionann saol dúinn
Sna làithean ud a bh’ ann,
Fós féin, féach feasgar Didòmhnaich
Tì chailleach bhéal an dorais,
Gun ghuth bho dhuine sam bith,
Na dallóga ‘s iad air an dúnadh
Leis an ghrian a chonneáil amach
Leis nach biodh ár scáth féin
A’ cur oirnn a’ tighinn air ais
As an sgàilean dubh ‘s bàn sin.

No comments:

Post a Comment