Saturday, 2 April 2011

Lingua Gadelica: Minig

Nach minig is nach tric
Nuair a thogainn searbhadair amach
As an meall air a ghlanadh
Agus nuair a dhéanfainn a shuathadh
An uair úd rim aghaidh

Go nochdadh tu fhèin im intinn,
Cha b’ ann mar gum fairichinn an cúmhrán
A ghabh leat is a dh'fhàg thu nad dhèidh,
Cha b’ ann, air a chaochladh,
Ach go n-aireoinn an static.

No comments:

Post a Comment