Wednesday, 27 April 2011

a’ chiad rud, dh’fhalbh an taigh-cèilidh
‘s thàinig an uair sin George Formby ‘s a bhanjulele
‘s an uair sin Rock Around the Clock le Bill Hèilidh


Feur
(Carl Sandburg)


Cuir na cuirp nan aon tòrr
Gu h-àrd an Austerlitz is Waterloo.
Cuir fodha le sluasaid iad is leig leam a bhith ‘g obair –
Is mise ‘m feur;
Bidh mi a’ còmhdach nan uile.

‘S cuir iad an càrn gu h-àrd an Gettysburg
Is cuir iad an càrn gu h-àrd an Ypres is Verdun.
Cuir fodha le sluasaid iad is leig leam bhith ‘g obair.
Dà bhliadhna, deich bliadhna ‘s bidh an luchd-aisig
A’ cur ceiste ris an treòraiche:
Dè ‘n t-àite seo?
Cò ‘m baile sa bheil sinn?

Is mise ‘m feur.
Leig leam a bhith ‘g obair.

No comments:

Post a Comment