Thursday, 7 April 2011

Lingua Gadelica: Mo Dhuine

Ní mé beo céard a d’imigh
Ar mo dhuine
Mura b’ e ‘s gur imigh sé siar an bealach
Don bhaile leis féin
A thadhal a-steach air na bodaich ud
A dh’fhalbh leotha roimhe
‘S a thadhal, nuair a thig e gu aon
Is gu dhà, ar dhaoine nach iad?

No comments:

Post a Comment