Tuesday, 19 April 2011

Lingua Gadelica: Trifinium

Thug mi a-mach teanga thalún liom féin
An dèidh na bh’ ann d’aistear is a ndeachaigh mé tríd
Ar an mbealach faoin gcoill eadar Noatun ‘s Nyrud,
An raon am falach faoin mbán faoin sneachta balbh,
Ga mo dhalladh, ag féachaint le rudan
A chur i gcéill nam theanga lapach fhèin,
Mo bhuill gun bhrìgh ‘s gun fhios agam faoi thalamh
Na naoi bhfionn cà robh mo thriall tuilleadh.

Bhain mé amach observation post
Faoi dheireadh thiar thall ‘s a-bhos
Mar destination mar gun robh e nam dhàn riamh
Ann an tripoint mar a bhfuil Críoch Lochlainn,
Russia ‘s Tír na bhFionn a’ bualadh air a’ chéile
‘S gan anam beo na ghaoith ri cùl an t-seanchais -
Trí thír, trí chanúint, ri siubhal air ais is air adhart
Idir trí crìochan-tìde.

No comments:

Post a Comment