Friday, 4 February 2011bruthainn eagallach,
m' inntinn 's i na tuainealaich
ag èisteachd ris an tàirneanaich


chiass atchimagh,
yn aigney aym, currit magh,
geaishtaght rish yn tarrnagh

No comments:

Post a Comment