Wednesday, 9 February 2011

Buson

sa ghaoith a' seacadh nan craobh,
a' tuisleadh a chlisgeadh -
an t-each a' dol dhachaigh

No comments:

Post a Comment