Sunday, 20 February 2011

gug-gùg? cuthag a' gaoirsinn
ro dheireadh a' Ghearrain? ist, amadain,
's e cailleach-mhaidne th' ann!

No comments:

Post a Comment